sydschakt_annons
Klicka här för att gå vidare
sydschakt_logo
Företagspolicy
GDPR

FÖRETAGSPOLICY

Vår vision är att med kunden i fokus och god gemenskap vara förstahandsvalet i Skåne.

Sydschakts verksamhet omfattar uthyrning av entreprenadmaskiner. Sydschakt är ett medlemsägt företag i en ekonomisk förening av småföretagare som alla äger sina fordon. Idag består Sydschakt av ett 50-tal engagerade delägare och ca 80 enheter.

MILJÖ

Vår största miljöpåverkan har vi från våra maskiners utsläpp av växthusgaser. Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan och förore-ningar. Vi ska uppfylla miljölagstiftningen och andra samhällskrav samt kunders miljökrav efter bästa tekniska och ekonomiska förutsättningar.

KVALITET

Vi ska tillgodose våra kunder med kvalitativa och tillförlitliga tjänster. Vårt förtro-ende byggs på det sätt som vi bedriver vår verksamhet och utför våra uppdrag. Vi ska med en bra dialog vara våra kunders problemlösare.

ARBETSMILJÖ

Vi strävar efter att medarbetarna utvecklas, trivs och mår bra. Vi värnar om ett gott arbetsklimat där alla medarbetare blir hörda. Ett systematiskt arbetsmiljöar-bete förebygger och leder till en bra och säker arbetsplats som gynnar alla.

TRAFIK

Vi skall följa lagar och föreskrifter för trafiken. Vi ska anpassa hastigheten till tra-fiksituationen, väder och trafikmiljö samt hålla avstånd till framförvarande fordon. Vi ska använda kommunikationsutrustning på ett trafiksäkert sätt samt lastsäkra gods på ett ansvarfullt sätt och vara sprit- och drogfria.

ANSVAR OCH ETIK

Vi vill skapa respekt och förtroende och upplevas som en stabil, professionell och bra samarbetspartner. Vi ska inte erbjuda, ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon i syfte att förmå denna att agera i strid mot föreskrivna lagar för att erhålla upp-drag.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Alla anställda ska bli behandlade med respekt. Vi främjar lika rättigheter och möj-ligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion.

UPPFÖRANDEKOD

Sydschakt tillämpar Byggföretagens uppförandekod: https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/Byggforetagen_Uppforandekod.pdf

Godkänd av Sydschakt Ek. förenings styrelse 2021-05-19