Allmänna hyresvillkor för anläggningsmaskiner med förare

ME 2006 mf

§ 1 Hyra
Hyreskostnaderna enligt dessa Allmänna hyresvillkor utgöres av timhyra, reducerad timhyra samt övriga kostnader.
I timhyran ingår samtliga maskinkostnader (fasta och rörliga), ordinarie förarkostnader, samt erforderliga försäkringar.

§ 2 Självkostnad
Med ersättning/ar enligt självkostnadsprincipen avses i dessa Allmänna hyresvillkor rätt till ersättning för skäliga kostnader exkl. arvode.

§ 3 Timhyra
Timhyran utgår när maskin är i drift. Om beordrad extra utrustning användes utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse. För påbörjad halvtimme utgår halv timhyra.
Det minsta belopp som debiteras vid varje inhyrningstillfälle är 3 gånger den överenskomna timhyran.

§ 4 Reducerad timhyra
Reducerad timhyra – s.k. stilleståndshyra – utgår under överenskommen arbetstid, när maskin inte kan användas p.g.a arbetsbrist hos inhyraren eller annat förhållande som är att hänföra till inhyraren och vilket uthyraren ej kan påverka. Då hinder för inhyrarens användning av maskin föreligger på grund av otjänliga väderleksförhållanden utgår halv
stilleståndshyra.
Parterna ska före arbetenas påbörjande träffa överenskommelse om stilleståndshyrans storlek. Saknas sådan överenskommelse utgår stilleståndshyra med 50% av den överenskomna timhyran i övrigt.

§ 5 Reglering av timhyra
Kostnadsförändring till följd av ändring i lag, författning, föreskrift, anvisning samt kostnadsförändring i övrigt som inträffar efter det att överenskommelsen om uthyrning träffats och som påverkar timhyrans storlek ska föranleda reglering av timhyran med belopp motsvarande verifierad kostnadsförändring enligt i SCB/ME:s Anläggningsmaskinindex ingående kostnadsslag. Reglering av timhyran sker enligt villkoren i reservation MEr-06.

§ 6 Övriga kostnader
Vid maskinarbete utanför inhyrarens ordinarie arbetstid, vid beredskap, vid maskinarbete under jord samt vid maskinarbete på annan arbetsplats/ort än den överenskomna, som beordrats av inhyraren utgår ersättning/ar enligt gällande Entreprenadmaskinavtal eller Maskinföraravtal, samt därpå kommande avgifter enlig lag och avtal, om inte annat överenskommits. Vid uppdrag där traktamenten utgår enligt kollektivavtal debiteras detta separat.

§ 7 Transporter inkl. lastning och lossning
Alla transporter av maskiner och utrustning samt lastning, lossning och montering ombesörjes av uthyraren om inte annat överenskommits. Kostnaderna för transport till och från samt inom arbetsplatsen betalas av inhyraren. Detta gäller även sådant tillbehör och utrustning som till följd av lagar, författningar och bestämmelser inte kan eller tillåts transporteras på och/eller tillsammans maskinen.
Vid mer än 100 timmars ersättningsgill hyrestid betalas endast framtransport av inhyraren.
Uthyraren skall i sitt anbud ange pris för transporten inom ramen för gällande hyresvillkor. För maskin, som förflyttas för eget maskineri utgår ersättning motsvarande timhyra.

§ 8 Mervärdesskatt
Inhyraren skall utöver timhyra, reducerad timhyra samt övrig kostnad utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt.

§ 9 Uppsägningstid
Om bestämd hyrestid inte avtalas har både uthyraren och inhyraren rätt att säga upp avtalet. Intill dess inhyrningen pågått tillhopa 10 arbetsdagar får avtalet uppsägas med omedelbar verkan. För tiden härefter utgör uppsägningstiden 6 kalenderdagar, uppsägningsdagen inräknad.

§ 10 Maskinens skick, underhåll och vård
Uthyraren ansvarar för:
a) att maskin, med därtill hörande utrustning och tillbehör, är komplett och i gott skick samt uppfyller gällande anvisningar och föreskrifter beträffande skydd, säkerhet och fortlöpande tillsyn,
b) att maskin handhas på ett kompetent sätt och att maskinföraren följer av arbetsledningen lämnade anvisningar,
c) att maskin är försedd med slitdelar i reserv för att trygga kontinuerlig drift av maskinen,
d) att maskin underhålls och vårdas.

§ 11 Ansvars- och säkerhetsföreskrifter m.m.
Uthyraren ansvarar för skada till följd av driftsavbrott endast i den mån avbrottet visas vara en följd av vårdslöshet hos uthyraren.
Parterna bör före arbetenas påbörjande träffa överenskommelse om beloppsbegränsning av uthyrarens ansvar för skada till följd av driftsavbrott. Har sådan överenskommelse ej träffats är uthyrarens ansvar för skada begränsat till ett belopp motsvarande 3 gånger det vid tiden för hyresavtalets träffande gällande basbeloppen enligt ”lagen (1962:381) om allmän försäkring”.

§ 12 Ansvar
Uthyraren ansvarar för att lagar och författningar samt av myndighet utfärdade föreskrifter och anvisningar iakttages i den mån den berör hans åtagande. Krävs i enlighet härmed certifiering och/eller besiktning av maskin och/eller redskap skall uthyraren kunna förete giltiga dokument.
Uthyraren har rätt att utföra obligatorisk besiktning på överenskommen arbetstid. Under den tid som besiktning utföres utgår ej någon ersättning.

§ 13 Arbetsledning och förhållande på arbetsplatsen
Inhyraren skall om så befinnes vara erforderligt särskilt anvisa var inom arbetsplatsen som maskiner, utrustning, tillbehör, oljor och drivmedel får transporteras och uppställas resp. förvaras. Inhyraren skall vidare, utan kostnad för uthyraren, upplåta tillgång till rastkur, toalett, tvättanordningar m m för maskins förare. Där annat inte överenskommits mellan parterna åligger det inhyraren att tillhandahålla för maskinarbetenas bedrivande erforderlig arbetsledning och ansvara för samordningsansvaret.

§ 14 Ordningsregler
Uthyraren och av denna anlitad personal skall följa de ordningsregler som tillämpas på arbetsplatsen samt därvid särskilt tillse att oljor, drivmedel och övriga maskinrelaterade vätskor handhas på sådant sätt att spill undviks.

§ 15 Ledningar
1) Inhyraren skall före arbetenas påbörjande låta frilägga eller tydligt utmärka kablar, ledningar, kulvertar och dylikt.
2) Uthyraren eller av denna anställd personal skall före arbetenas påbörjande hos inhyraren efterhöra om åtgärder enligt
stycke 1 vidtagits.
3) Har friläggande eller utmärkning ej ägt rum alternativt skett på ett bristfälligt eller felaktigt sätt skall i första hand
inhyraren ensam bära ansvaret härav föranledd skada.
Om uthyraren i väsentlig mån brustit i den kontroll som åligger honom enligt stycke 2 skall dock uthyraren taga del i nu nämnda ansvar efter vad som befinnes vara skäligt.

§ 16 Användningssätt och erforderliga hjälparbeten
Maskin får av inhyraren användas endast för sådana arbetsuppgifter och under sådana användningsförhållanden, för vilka den är avsedd. Om inhyraren önskar att maskin skall användas under andra användningsförhållanden än som kan anses normalt för maskinen, skall uthyraren först lämna tillstånd härtill och överenskommelse träffas om eventuell ändring av timhyran.
Inhyraren får inte utan särskilt tillstånd av uthyraren använda eller uppställa maskin på annan plats än som överenskommits. Maskin får inte utan tillstånd av uthyraren framföras av annan än uthyraren och dennes personal. Om hjälparbeten erfordras gäller följande om ej annat avtalats:
1) erforderliga hjälparbeten utföres av uthyraren,
2) erforderlig hjälputrustning för arbetets genomförande anskaffas av uthyraren,
3) hjälparbeten och hjälputrustning bekostas av inhyraren enligt självkostnadsprincipen, om ej annat avtalats.
Av inhyraren tillhandahållen utrustning skall uppfylla gällande föreskrifter.

§ 17 Försäkringar
Uthyraren skall teckna och under hyrestiden vidmakthålla ansvarsförsäkring gällande försäkringsvillkor för allmän ansvarsförsäkring.
På anmodan skall uthyraren tillställa inhyraren bevis om försäkringsskydd. Erfordras tilläggsförsäkring, exempelvis vid lyft, tecknas denna försäkring av inhyraren om ej annat överenskommits.

§ 18 Arbetstid
Maskinarbete skall om inte annat överenskommits bedrivas under den på inhyraren arbetsplats tillämpade arbetstiden.
Inhyraren skall så snart han kan meddela uthyraren om förändring i maskinarbetet, såsom skiftgång eller beräknat
stillestånd.
Oavsett nyssnämnda skyldighet för inhyraren är uthyraren skyldig att utföra tillfälligt skiftarbete i den mån härigenom inte uppkommer väsentliga olägenheter för honom.

§ 19 Rapporter
Uthyraren ansvarar för att maskinrapport förs över maskinens användning. Om inhyraren så önskar kan rapport föras på av inhyraren tillhandahållen blankett.
Rapporter skall på överenskomna tider tillställas inhyraren eller dennes ombud för godkännande och underskrift.

§ 20 Betalningsvillkor, ränta, fakturering
Likvid för utställd faktura erlägges inom 20 dagar från mottagandet av fakturan. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta vilken, om inte annat överenskommits, med 8 procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande referensränta.
Uthyraren skall inom 6 månader från inhyrningens slut till inhyraren översända faktura, upptagande samtliga återstående fodringar avseende inhyrningen. Har uthyraren ej inom nämnda tid till inhyraren anmält fordran som kan föranleda ytterligare krav och kan uthyraren ej visa att kravet grundas på fordran som varit för honom okänd äger uthyraren ej rätt till betalning för senare översänd faktura.

§ 21 Befrielsegrunder (Force majeure)
Uthyraren och inhyraren äger gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullfölja avtalet om dess fullgörande hindrats till följd av omständigheter utanför parternas kontroll, såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos part eller annan av parten inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

§ 22 Hävande av avtal
Om uthyraren eller inhyraren väsentligt skulle brista i fullgörandet av sitt åtagande och om, efter erinran från motpartens sida, rättelse ej sker utan dröjsmål, har motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. Om i § 21 angiven omständighet på ett väsentligt sätt rubbat förutsättningar för uthyrningen har både uthyraren och inhyraren rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

§ 23 Tvist
Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol, om inte parternas enas om skiljeförfarande.

Hyresvillkor mf 190918