FÖRETAGSPOLICY

Vår vision är att med kunden i fokus och god gemenskap vara förstahandsvalet i Skåne. Våra ledord är sedan 1973: Säkerhet, miljö och kvalitet.

Sydschakts verksamhet omfattar uthyrning av entreprenadmaskiner. Sydschakt är ett medlemsägt företag i en ekonomisk förening av småföretagare som alla äger sina fordon. Idag består Sydschakt av ett 50-tal engagerade delägare och ca 80 enheter.

MILJÖ

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och arbetar ständigt med förbättringar för att minska miljöpåverkan och föroreningar. Vår största miljöpåverkan har vi från våra maskiners utsläpp av växthusgaser.

Vi ska uppfylla miljölagstiftningen och andra samhällskrav samt kunders miljökrav efter bästa tekniska och ekonomiska förutsättningar.

KVALITET

Vi ska tillgodose våra kunder med kvalitativa och tillförlitliga tjänster. Vårt förtroende byggs på det sätt som vi bedriver vår verksamhet och utför våra uppdrag. Vi ska med en bra dialog vara våra kunders problemlösare och genom det ständigt förbättra vår verksamhet och vårt erbjudande.

ARBETSMILJÖ

Vi strävar efter att medarbetarna utvecklas, trivs och mår bra. Vi värnar om ett gott arbetsklimat där alla medarbetare blir hörda. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger och leder till en bra och säker arbetsplats som gynnar alla.

TRAFIK

Vi skall följa lagar och föreskrifter för trafiken. Vi ska anpassa hastigheten till trafiksituationen, väder och trafikmiljö samt hålla avstånd till framförvarande fordon.

Vi ska använda kommunikationsutrustning på ett trafiksäkert sätt samt lastsäkra gods på ett ansvarfullt sätt och vara sprit- och drogfria.

ANSVAR OCH ETIK

Vi vill skapa respekt och förtroende och upplevas som en stabil, professionell och bra samarbetspartner.

Vi ska följa lagar och föreskrifter samt verka för en sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom föreningen som i förhållande till kunder och leverantörer.

Vi ska inte erbjuda, ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon i syfte att förmå denna att agera i strid mot föreskrivna lagar för att erhålla uppdrag.

Våra medlemmar är anslutna till arbetsgivar- och branschorganisationen Maskinentreprenörerna, varigenom de har kollektivavtal för sina anställda.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Alla anställda ska bli behandlade med respekt. Vi främjar lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion.

Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller bakgrund, ålder, kön, funktionsnedsättning eller religion är förbjudet och får aldrig förekomma. Detta gäller för samtliga Sydschakts anställda, styrelseledamöter, kunder, leverantörer och andra. Respekt för individen är en hörnsten i Sydschakts policy.

Godkänd av Sydschakt Ek. förenings styrelse 2022-09-19

Ladda ner Företagspolicy 2022-09-19 (Högerklicka och välj ”Spara länk som…”)